ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
เป๋าตุง กรุงไทย
ข้อแนะนำสำหรับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน QR Code
ข้อแนะนำสำหรับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน QR Code
(0.24 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป๋าตุง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป๋าตุง
(0.20 MB) PDF
เป๋าตุง กรุงไทย
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป๋าตุง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป๋าตุง
(0.20 MB) PDF
ข้อแนะนำสำหรับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน QR Code
ข้อแนะนำสำหรับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน QR Code
(0.24 MB) PDF
บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)
คู่มือการใช้บริการระบบ Money Connect By Krungthai
คู่มือการใช้บริการระบบ Money Connect By Krungthai
(2.60 MB) PDF
กรุงไทย พร้อมเพย์ Krungthai PromptPay
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง ATM
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง ATM
(1.30 MB) PDF
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง Internet Banking
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง Internet Banking
(1.62 MB) PDF
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
(0.20 MB) PDF
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
(0.34 MB) PDF
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
(0.31 MB) PDF
กรุงไทย พร้อมเพย์ Krungthai PromptPay
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง Internet Banking
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง Internet Banking
(1.62 MB) PDF
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง ATM
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง ATM
(1.30 MB) PDF
โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน Western Union
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการการโอนเงินของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการการโอนเงินของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
(4.36 MB) PDF
โอนเงินระหว่างประเทศ
ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
(0.63 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
(1.08 MB) PDF
บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด (Krungthai Fleet Card)
แบบฟอร์มคำขอปฎิเสธรายการเรียกเก็บ
แบบฟอร์มคำขอปฎิเสธรายการเรียกเก็บ
(0.05 MB) DOCX
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
(0.03 MB) DOC
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ด
(0.04 MB) XLSX
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (Update 18-07-2556)
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (Update 18-07-2556)
(0.05 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
(0.05 MB) DOCX
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
(0.06 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงาน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงาน
(0.04 MB) XLSX
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
(0.03 MB) DOC
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
(0.05 MB) DOC
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
(0.14 MB) XLS
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
(0.04 MB) DOC
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ
(0.04 MB) DOC
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
(0.21 MB) XLS
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
(0.55 MB) XLS
[การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ผลิตภัณฑ์บัตร Fleet Card
[การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ผลิตภัณฑ์บัตร Fleet Card
(0.23 MB) PDF
ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
(0.32 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
(0.09 MB) XLSX
แบบฟอร์มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด
(0.15 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่จดทะเบียนตามกฏหมาย
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่จดทะเบียนตามกฏหมาย
(0.04 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
(0.18 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
(0.10 MB) XLSX
สัญญาค้ำประกัน (บัตรฟลีทการ์ด)
สัญญาค้ำประกัน (บัตรฟลีทการ์ด)
(0.03 MB) DOCX
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ธ.พาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ธ.พาณิชย์
(0.06 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด
(0.04 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์เอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์เอสโซ่ฟลีทการ์ด
(0.21 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีทีฟลีทการ์ด
(0.21 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์บางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์บางจากฟลีทการ์ด
(7.76 MB) XLS
คู่มือการใช้บัตรฟลีทการ์ด
คู่มือการใช้บัตรฟลีทการ์ด
(0.61 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
(0.03 MB) XLSX
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
(0.20 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด(ชั่วคราว)
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด(ชั่วคราว)
(0.04 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
(0.09 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีฟลีทการ์ด
(0.17 MB) XLS
ใบสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online
ใบสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online
(0.76 MB) PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet)
(0.39 MB) PDF
ใบสมัครใช้บริการ KTB e-Withholding Tax
ใบสมัครใช้บริการ KTB e-Withholding Tax
(0.32 MB) PDF
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KTB Corporate Online
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KTB Corporate Online
(0.55 MB) PDF
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายเดิม)
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายเดิม)
(0.04 MB) DOC
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายใหม่)
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายใหม่)
(0.04 MB) DOC
บัตรกรุงไทยโลจิสติกส์ (Krungthai Logistics Card)
ใบคำขอสมัคร
ใบคำขอสมัคร
(0.17 MB) PDF
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
(0.04 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ
(0.05 MB) DOCX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้สมัคร
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้สมัคร
(0.00 MB) XLSX
แบบฟอร์มแจ้งเปิดบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มแจ้งเปิดบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.05 MB) XLSX
แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการและขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือ
แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการและขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือ
(0.03 MB) XLSX
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.19 MB) PDF
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.62 MB) XLS
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.17 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
(0.07 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (เติมเงิน)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (เติมเงิน)
(0.07 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.07 MB) XLSX
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
(0.07 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.08 MB) XLSX
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.19 MB) XLS
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.62 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.20 MB) PDF
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.18 MB) PDF
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.60 MB) XLS
หนังสือมอบอำนาจ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
หนังสือมอบอำนาจ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.03 MB) DOC
แบบฟอร์มออกใบกำกับภาษีบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มออกใบกำกับภาษีบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.04 MB) XLSX
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน(สั่งซื้อครั้งแรก)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน(สั่งซื้อครั้งแรก)
(0.14 MB) XLS
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไมได้
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไมได้
(7.71 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไม่ได้
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.22 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(7.69 MB) XLS
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(7.71 MB) XLS
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(7.81 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(0.23 MB) PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (fact sheet)_บัตรเงินสดเติมน้ำมัน เพิ่มบางจาก (1)-แก้ไข
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (fact sheet)_บัตรเงินสดเติมน้ำมัน เพิ่มบางจาก (1)-แก้ไข
(0.36 MB) PDF
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก - เติมเงิน
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก - เติมเงิน
(0.14 MB) XLS
ผูกบัญชีธนาคาร เพื่อเติมเงินเข้า AirPay Wallet
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
(2.34 MB) PDF
ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร ภาคเอกชน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร ภาคเอกชน
(0.50 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(0.44 MB) PDF
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจาก e-Commerce
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงิน/ขอคืนเงิน ค่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Pay@WU) กับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงิน/ขอคืนเงิน ค่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Pay@WU) กับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
(0.12 MB) PDF
แลกเงินต่างประเทศ ที่กรุงไทยผ่านบัตรเครดิต KTC
สาขาที่ให้บริการขายธนบัตรต่างประเทสชำระด้วยบัตรเครดิต KTC
สาขาที่ให้บริการขายธนบัตรต่างประเทสชำระด้วยบัตรเครดิต KTC
(0.07 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่