ดาวน์โหลด

เอกสารเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด (Krungthai Fleet Card)
แบบฟอร์มคำขอปฎิเสธรายการเรียกเก็บ
แบบฟอร์มคำขอปฎิเสธรายการเรียกเก็บ
(0.10 MB) DOC
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
(0.03 MB) DOC
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้บัตรฟลีทการ์ด
(0.08 MB) XLS
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (Update 18-07-2556)
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (Update 18-07-2556)
(0.05 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
(0.12 MB) DOC
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
(0.21 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
(0.09 MB) XLS
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
(0.03 MB) DOC
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
(0.05 MB) DOC
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
(0.15 MB) XLS
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
(0.04 MB) DOC
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ
(0.04 MB) DOC
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
(0.23 MB) XLS
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
(7.77 MB) XLS
[การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ผลิตภัณฑ์บัตร Fleet Card
[การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ผลิตภัณฑ์บัตร Fleet Card
(0.23 MB) PDF
ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
(0.32 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
(0.55 MB) XLS
แบบฟอร์มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด
(0.15 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่จดทะเบียนตามกฏหมาย
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่จดทะเบียนตามกฏหมาย
(0.11 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเอสโซ่ฟลีทการ์ด
(0.19 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีทีฟลีทการ์ด
(0.13 MB) XLS
สัญญาค้ำประกัน (บัตรฟลีทการ์ด)
สัญญาค้ำประกัน (บัตรฟลีทการ์ด)
(0.03 MB) DOCX
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ธ.พาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ธ.พาณิชย์
(0.06 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด
(0.09 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์เอสโซ่ฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์เอสโซ่ฟลีทการ์ด
(0.23 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีทีฟลีทการ์ด
(0.23 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์บางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์บางจากฟลีทการ์ด
(7.78 MB) XLS
คู่มือการใช้บัตรฟลีทการ์ด
คู่มือการใช้บัตรฟลีทการ์ด
(0.61 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
(0.10 MB) XLS
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
(0.22 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด(ชั่วคราว)
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด(ชั่วคราว)
(0.09 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
(0.13 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีฟลีทการ์ด
(0.19 MB) XLS
ใบสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online
ใบสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online
(0.76 MB) PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet)
(0.39 MB) PDF
ใบสมัครใช้บริการ KTB e-Withholding Tax
ใบสมัครใช้บริการ KTB e-Withholding Tax
(0.32 MB) PDF
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KTB Corporate Online
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KTB Corporate Online
(0.55 MB) PDF
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายเดิม)
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายเดิม)
(0.04 MB) DOC
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายใหม่)
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ (กรณีลูกค้ารายใหม่)
(0.04 MB) DOC
บริการชำระภาษี
คู่มือการชำระภาษีกรมสรรพากร
คู่มือการชำระภาษีกรมสรรพากร
(1.89 MB) PDF
รับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ
รายชื่อสาขาที่ให้บริการ
รายชื่อสาขาที่ให้บริการ
(0.26 MB) PDF
เป๋าตุง กรุงไทย
ข้อแนะนำสำหรับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน QR Code
ข้อแนะนำสำหรับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน QR Code
(0.24 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป๋าตุง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป๋าตุง
(0.20 MB) PDF
ผูกบัญชีธนาคาร เพื่อเติมเงินเข้า AirPay Wallet
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
(2.34 MB) PDF
เป๋าตุง กรุงไทย
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป๋าตุง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป๋าตุง
(0.20 MB) PDF
ข้อแนะนำสำหรับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน QR Code
ข้อแนะนำสำหรับร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน QR Code
(0.24 MB) PDF
บัตรกรุงไทยโลจิสติกส์ (Krungthai Logistics Card)
ใบคำขอสมัคร
ใบคำขอสมัคร
(0.17 MB) PDF
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
(0.09 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ
(0.12 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้สมัคร
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้สมัคร
(0.10 MB) XLS
แบบฟอร์มแจ้งเปิดบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มแจ้งเปิดบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.13 MB) XLS
แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการและขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือ
แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการและขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือ
(0.11 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.57 MB) PDF
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.52 MB) XLS
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.13 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
(0.07 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (เติมเงิน)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (เติมเงิน)
(0.07 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.11 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
(0.07 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.12 MB) XLS
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.14 MB) XLS
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.52 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันปตท. ประเภทเติมเงิน
(0.57 MB) PDF
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.57 MB) PDF
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.50 MB) XLS
หนังสือมอบอำนาจ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
หนังสือมอบอำนาจ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.03 MB) DOC
แบบฟอร์มออกใบกำกับภาษีบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มออกใบกำกับภาษีบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.10 MB) XLS
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
(0.20 MB) PDF
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
(0.34 MB) PDF
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (1 มิถุนายน 2561)
(0.31 MB) PDF
บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)
คู่มือการใช้บริการระบบ Money Connect By Krungthai
คู่มือการใช้บริการระบบ Money Connect By Krungthai
(2.60 MB) PDF
ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(0.31 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร ภาคเอกชน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร ภาคเอกชน
(0.37 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าบุคคล</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล