ความยั่งยืน
โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

CSR
PROJECTS
โครงการ CSR ที่น่าสนใจ
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (รายงานฉบับนี้ใช้สำหรับแจกในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ วันที่ 12 เมษายน 2562)
SUSTAINABILITY
REPORT
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทย
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (รายงานฉบับนี้ใช้สำหรับแจกในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ วันที่ 12 เมษายน 2562)