โครงการ CSR

อัพเดทวันที่ 10 พ.ค. 2561
โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"

"กรุงไทย ต้นกล้าวสีขาว" เปิดรับสมัครตั้ังแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.ดำเนินโครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ได้เจอเพื่อนใหม่ที่หลากหลาย ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างเป็นระบบ และนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

"ในปี 2561 นี้ ธนาคารได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. เข้าร่วมโครงการ เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งมีการอบรมที่เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อเพาะบ่มต้นกล้าสีขาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”
ติดตามข่าวสารโครงการใน Facebook คลิกที่นี่ หรือ Search โครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว" 
แนะนำการสมัครเข้าโครงการ


ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด
คู่มือโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
คู่มือโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว  
(1.02 MB) PDF
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงาน
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงาน  
(0.20 MB) DOCX