โครงการ CSR

โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
"กรุงไทย ต้นกล้าวสีขาว" เปิดรับสมัครตั้ังแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ระดับ ...
โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)
โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)
โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย หรือ Krungthai Art Awards เป็นการประกวดที่ส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดั ...
โครงการ Krungthai Young Enterprise Award
โครงการ Krungthai Young Enterprise Award
จากวิสัยทัศน์ “ กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” หรือ Growing Together อันเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ...
โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว"
โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว"
ธนาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝังให้รั ...
โครงการ Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โครงการ Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ธนาคารได้ร่วมเป็น 1 ใน 55 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ Shred 2 Share เพื่อร่วมดูแลข้อมูลขององค์กร พร้ ...
โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
10 พ.ค. 2561 โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)
26 ธ.ค. 2560 โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)
โครงการ Krungthai Young Enterprise Award
31 ต.ค. 2560 โครงการ Krungthai Young Enterprise Award
โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว"
15 มี.ค. 2555 โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว"
โครงการ Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
18 พ.ค. 2555 โครงการ Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม