เอกสารจดทะเบียนธนาคาร

เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย..ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ
เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือบริคณห์สนธิ  -20 ก.พ. 2561
(0.05 MB) PDF
ข้อบังคับธนาคาร
ข้อบังคับธนาคาร  -18 พ.ค. 2561
(0.96 MB) PDF
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง  -6 ก.ย. 2561
(2.95 MB) PDF