เอกสารจดทะเบียนธนาคาร

เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย..ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ
เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง  -10 ม.ค. 2562
(0.64 MB) PDF
ข้อบังคับธนาคาร
ข้อบังคับธนาคาร  -10 ม.ค. 2562
(0.56 MB) PDF
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือบริคณห์สนธิ  -10 ม.ค. 2562
(0.04 MB) PDF