เอกสารจดทะเบียนธนาคาร

เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย..ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ
เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือบริคณห์สนธิ  -20 ก.พ. 2561
(0.05 MB) PDF
ข้อบังคับธนาคาร
ข้อบังคับธนาคาร  -19 ต.ค. 2561
(0.86 MB) PDF
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง  -19 ต.ค. 2561
(1.00 MB) PDF