เอกสารจดทะเบียนธนาคาร

เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย..ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ
เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
ข้อบังคับธนาคาร
ข้อบังคับธนาคาร  -10 ม.ค. 2562
(0.56 MB) PDF
หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือบริคณห์สนธิ  -10 ม.ค. 2562
(0.04 MB) PDF
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง  -12 ก.พ. 2562
(0.28 MB) PDF