ทิศทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
"กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ"
อย่างยั่งยืนและมั่นคง
ทิศทางและแผนงานของธนาคาร
จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย และได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต ธนาคารกรุงไทยในปีนี้ยังดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์
“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” (Growing Together)
โดยดูแลมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเติบโต และความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งวิสัยทัศน์ของ ธนาคารยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ ปรับพอร์ตสินเชื่อโดยรวมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยง การเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากการขายข้ามผลิตภัณฑ์และการเสริม สร้างกระบวนการทางธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการทำงาน
รางวัลและความสำเร็จ
STRATEGIES OF DIRECTION
กลยุทธ์หลักสำคัญในการดำเนินงาน
มุ่งเน้นธุรกิจหลัก
มุ่งเน้นธุรกิจหลัก
โดยยกระดับการดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อสร้าง CustomerExperience ในทุกระดับ ตลอดจน ให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าใน ต่างจังหวัด
เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
โดยปรับปรุงกระบวนการภายในทั้งในดานการอนุมัติสินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงด้วย การปรับปรุงนโยบายสินเชื่อให้มีความชัดเจน และคล่องตัวยิ่งขึ้น
ต่อยอดสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ต่อยอดสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจ
โดยเน้นขยายธุรกิจในกลุ่มที่เป็นโอกาสและ ในกลุ่มที่ความนิยมในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
พัฒนาธนาคารให้เป็นองค์กรที่มุ่งผลสำเร็จในงานเป็นสำคัญ
พัฒนาธนาคารให้เป็นองค์กรที่มุ่งผลสำเร็จในงานเป็นสำคัญ
โดยปรับปรุงระบบการให้รางวัล ผลตอบแทน และเส้นทางความก้าวหน้าที่สะท้อนผลงาน ของพนักงานได้อย่างเหมาะสม เป็นการวาง รากฐานสู่การเป็น Best place to work
ทุกความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพียงลงมือทำ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”GROWING TOGETHER
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและ ความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
รางวัลและความสำเร็จ
พันธกิจ (Mission)
  • oดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
  • oให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • oร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • oสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น