ทิศทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
"กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ"
อย่างยั่งยืนและมั่นคง
ทิศทางและแผนงานของธนาคาร
จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานโดยรวมของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย และได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต ธนาคารกรุงไทยในปีนี้ยังดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์
“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” (Growing Together)
โดยดูแลมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเติบโต และความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งวิสัยทัศน์ของ ธนาคารยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ ปรับพอร์ตสินเชื่อโดยรวมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยง การเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากการขายข้ามผลิตภัณฑ์และการเสริม สร้างกระบวนการทางธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการทำงาน
รางวัลและความสำเร็จ
ทุกความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพียงลงมือทำ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ”GROWING TOGETHER
มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและ ความมั่งคั่งแก่ลูกค้าสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
รางวัลและความสำเร็จ
พันธกิจ (Mission)
  • oดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
  • oให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • oร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • oสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น