โครงการ CSR

อัพเดทวันที่ 9 ต.ค. 2561
การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4

รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลรวม 2.7 ล้านบาท เปิดรับสมัครผลงานระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรมที่แสดงออกถึงเรื่องราว เนื้อหาและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศไทย สื่อถึง “กรุงไทย” สังคมอันมีคุณธรรม ยึดมั่นในคุณค่าแห่งความดีงาม ที่นำพาเศรษฐกิจเฟื่องฟูด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าและสุนทรียะซึ่งก่อให้เกิดความสุข นำสังคมและมวลมนุษยชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด
ระเบียบการและใบสมัครโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
ระเบียบการและใบสมัครโครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4  
(3.94 MB) PDF