การกำกับดูแลกิจการ

เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ เสริมสร้างให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ ธนาคารมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนี้
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2558  -7 ก.ย. 2560
(2.30 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559  -7 ก.ย. 2560
(6.46 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556  -8 เม.ย. 2558
(7.89 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2557  -8 เม.ย. 2558
(13.23 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2555  -14 พ.ค. 2556
(0.41 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2554
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2554  -11 ก.ค. 2555
(0.29 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2549
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2549  -24 ก.พ. 2555
(0.25 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2550
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2550  -24 ก.พ. 2555
(4.65 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2551
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2551  -24 ก.พ. 2555
(8.09 MB) PDF
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2552
รายงานการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2552  -24 ก.พ. 2555
(12.38 MB) PDF