การกำกับดูแลกิจการ

เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ เสริมสร้างให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ ธนาคารมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ดังนี้
1 2 Next