การกำกับดูแลกิจการ

เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

       การกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นับวันจะมีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่ขาดซึ่งหลักบรรษัทภิบาล ก็จะส่งผลเสียหายทั้งต่อธุรกิจ และกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ธนาคารกรุงไทยในฐานะที่เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐ จึงได้ถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่จะยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างแท้จริง

       คณะกรรมการธนาคารจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการติดตามเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และปรับปรุง นโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

     นอกจากนี้ธนาคารได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้หลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับภายนอกต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงได้ที่ ประธานกรรมการธนาคารผ่านอีเมล whistletruth@ktb.co.th ทั้งนี้ รายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการดำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  -5 ส.ค. 2557
(0.06 MB) PDF
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  -17 ส.ค. 2558
(12.63 MB) PDF
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  -27 มิ.ย. 2561
(0.49 MB) PDF
คู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  -27 มิ.ย. 2561
(0.41 MB) PDF
คู่มือป้องกันการรับ การให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชั่น
คู่มือป้องกันการรับ การให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชั่น  -27 มิ.ย. 2561
(0.75 MB) PDF
คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์  -27 มิ.ย. 2561
(0.38 MB) PDF
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมฯ ของประธานกรรมการธนาคาร
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมฯ ของประธานกรรมการธนาคาร  -18 ก.ค. 2561
(0.38 MB) PDF
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมฯ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมฯ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่  -18 ก.ค. 2561
(0.38 MB) PDF
นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น  -12 มี.ค. 2562
(0.29 MB) PDF