การกำกับดูแลกิจการ

เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
กฏบัตรของคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
กฎบัตรคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  -30 พ.ย. 2561
(6.89 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  -27 ธ.ค. 2556
(0.57 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  -24 ม.ค. 2562
(1.56 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  -18 ก.ค. 2555
(0.64 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  -17 พ.ค. 2556
(0.05 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  -25 ธ.ค. 2556
(0.04 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  -17 เม.ย. 2561
(0.17 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ  -30 พ.ย. 2561
(3.22 MB) PDF
คู่มือกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คู่มือกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  -27 ก.ค. 2555
(0.19 MB) PDF