การกำกับดูแลกิจการ

เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
กฏบัตรของคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
กฎบัตรคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
(6.89 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  
(0.57 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
(1.56 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(0.64 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
(0.05 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(0.04 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
(0.17 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ  
(3.22 MB) PDF
คู่มือกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คู่มือกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(0.19 MB) PDF