การกำกับดูแลกิจการ

เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
กฏบัตรของคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
(0.57 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(2.22 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(0.64 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
(0.05 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(0.04 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(0.17 MB) PDF
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ
(0.15 MB) PDF
คู่มือกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คู่มือกรรมการอิสระ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(0.19 MB) PDF