การกำกับดูแลกิจการ

เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับย่อ (Booklet Code of Conduct)
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับย่อ (Booklet Code of Conduct)
(8.93 MB) PDF
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(0.24 MB) PDF
ประมวลจริยธรรมของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ประมวลจริยธรรมของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(0.20 MB) PDF