การกำกับดูแลกิจการ

เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ
กรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับย่อ (Booklet Code of Conduct)
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับย่อ (Booklet Code of Conduct)  -23 มิ.ย. 2559
(8.93 MB) PDF
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  -21 ส.ค. 2560
(0.24 MB) PDF
ประมวลจริยธรรมของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ประมวลจริยธรรมของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  -21 ส.ค. 2556
(0.20 MB) PDF