กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล


กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล

             ธนาคารได้ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานกำกับภายนอก โดยเคร่งครัดในเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบรรษัทภิบาลเพิ่มขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

            1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลของทุกหน่วยงานของธนาคารโดยมีการประเมินจากภายนอกซึ่งเป็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร และประเมินจากภายในซึ่งเป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลของทุกหน่วยงาน

            2. จัดโครงการ KTB FIRST: Firm – Corporate Governance Awards เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลดีเด่น

            3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อให้พนักงานรับทราบ และนำไปปฏิบัติร่วมกัน                        

            4. เผยแพร่บทความ และข่าวสารเกี่ยวด้านบรรษัทภิบาล ผ่านทาง E-Mail ของพนักงานในชื่อ “CG TIMES” พร้อมให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรูปแบบการตอบคำถาม 

            5. จัดกิจกรรมวัน “CG&CSR Day” (เดือนมีนาคมของทุกปี) เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล                                

            6. มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลในรายงานประจำปี, Intranet และInternet

            7. จัดการบรรยายเรื่องบรรษัทภิบาลให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ

            8.จัดประชุมสัญจรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ในภูมิภาคต่างๆเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน

            9.กำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็น 1 ใน 10 วิชา ในเนื้อหาการเรียนรู้ Core Course ที่ใช้ทดสอบพนักงานตามโครงการพัฒนาบุคคลากรในการปฏิบัติงานของธนาคาร