คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:  8 พฤศจิกายน 2559 

การศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA
  • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  University of Arizona, Tucson, Arizona, USA


การอบรม

  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016 ของ IOD


ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ บจ.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์


ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน, บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  • กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  • กรรมการผู้จัดการสายงาน Global Markets และ Country Treasure, Citibank, Thailand & Affiliates