คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ 57 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า), The University of New South Wales, Australia


การอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559 (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
 • รองประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท.
 • กรรมการ บจ.พาเนล พลัส
 • กรรมการ บจ.พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
 • กรรมการ บจ.เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล


ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)