คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายสมชัย บุญนำศิริ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 64 ปี

การศึกษา
 • M.A. Economics, The Victoria University of Manchester อังกฤษ
 • B.Sc.(Honors)Economics, The University of Salford อังกฤษ
 • Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College อังกฤษ


การอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 21/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
 • ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.บีอีซี เวิลด์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ประธานกรรมการ บจ.วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน์
 • ประธานกรรมการ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
 • กรรมการ บจ.แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการ บจ.สยาม แอลลายด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์
 • กรรมการ บมจ.นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง
 • กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย