คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
previous btn
next btn
นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี

การศึกษา
 • ปริญญาโท D.E.A. de Droit Public มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman) ฝรั่งเศส
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman) ฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) ฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Public Administration ฝรั่งเศส


การอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2007 ของ IOD
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3/2558 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 47/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1/2555 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ ปี 2553 สถาบันคลังสมองของชาติ
 • หลักสูตร Administration Litigation and Supervision ฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Public Administration สาธาณรัฐฝรั่งเศส


ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.การบินไทย 
 • กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และกรรมการธรรมาภิบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   (องค์การมหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.อสมท
 • กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
 • กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 • กรรมการ บจ. ไปรษณีย์ไทย