คณะกรรมการธนาคาร

people-pic1
next btn
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 46 ปี

การศึกษา
 • Ph.D. (Economics / Macroeconomics and International Finance), Claremont Graduate University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • M.S. (Economics / Policy Economics), University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • Board Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 29/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Markets and New Financial Instruments, International Monetary Fund Institute

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมสรรพากร
 • ประธานกรรมการ บมจ.การบินไทย
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไออาร์พีซี             
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • ประธานกรรมการ บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
 • กรรมการ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง