คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ธนาคารกรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
ธนาคารกรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
คณะกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรได้ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้นำในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการและฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการธนาคาร
นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
นายดิสทัต โหตระกิตย์
นายดิสทัต โหตระกิตย์
ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายวิชัย  อัศรัสกร
นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการบริหารความเสี่ยง
พลเอก เทียนชัย  รับพร
พลเอก เทียนชัย รับพร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง