เกี่ยวกับธนาคาร
รางวัลและความสำเร็จ

รางวัลและความสำเร็จ

บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ
รางวัลและความสำเร็จ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
โล่ประกาศเกียรติคุณ
ธนาคารกรุงไทยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนและประสานงานกับสำนักงาน ปปง. เพื่อเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชน (แก็งคอลเซ็นเตอร์) เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จนสามารถบรรเทาความเสียหายให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รางวัล Thomson Reuters FX Awards Thailand
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล Thomson Reuters FX Awards Thailand จาก Thomson Reuters Thailand จำนวน 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
  • Best USD / THB FX Bank 2017 – Winner
  • Best Foreign Currency FX Bank 2017 – Runners - up
  • Best THB FX Contributor 2017 – Runners – up
รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินที่ประสบความสำเร็จด้านการปริวรรตเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากปริมาณการซื้อขายและการให้ข้อมูลด้านราคา ผ่านระบบซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบอิเล็คทรอนิกส์ของ Thomson Reuters
รางวัล Best Award Thailand Futures Exchange 2017 ประเภท Market Maker–Best Performance Currency
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล Best Award Thailand Futures Exchange 2017 ประเภท Market Maker–Best Performance Currency จาก Thailand Futures Exchange (TFEX) มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ของ ตลาด TFEX ในด้าน Currency
รางวัล Money & Banking Awards 2018 ประเภทรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม พื้นที่ขนาด 850-1,000 ตารางเมตร
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล Money & Banking Awards 2018 ประเภทรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม พื้นที่ขนาด 850-1,000 ตารางเมตร จากวารสารการเงินธนาคารการออกบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาดในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 (Money Expo 2018) โดยพิจารณาจากแนวคิดรวบยอด ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและศิลปกรรม ประโยชน์ใช้สอยและการนำเสนอสอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน “Wealth Transformation มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง”
รางวัล The Asian Banker Transaction Banking Awards 2018
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล The Asian Banker Transaction Banking Awards 2018
  • ประเภท The Best Transaction Bank in Thailand 
  • ประเภท The Best Trade Finance Bank in Thailand
จัดโดยนิตยสาร The Asian Banker ประเทศ สิงคโปร์ จากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และบริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ตอกย้ำการเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ ผลักดันประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
รางวัล The Asset Triple A Country Awards 2017 ประเภท Best Liability Management (Onshore) Thailand
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล The Asset Triple A Country Awards 2017 ประเภท Best Liability Management (Onshore) Thailand จัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากความเป็นเลิศด้านธุรก รรมผู้จัดจำหน่ายและจัดการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รางวัล The Asset Triple A Country Awards 2017 ประเภท Best Equity – linked
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล The Asset Triple A Country Awards 2017 ประเภท Best Equity – linked จัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากธุรกรรมการจัดจำหน่าย Convertible Bond ให้แก่บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
รางวัล IFR Asia Awards 2017 ประเภท Best Domestic Bond
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล IFR Asia Awards 2017 ประเภท Best Domestic Bond จัดโดยนิตยสาร IFR Asia นิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย จากธุรกรรมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินบาทให้แก่ บริษัทน้ำงึม 2 พาวเวอร์ จำกัด
รางวัล The Region’s Best Local Currency Bond Individuals in Research, Sales and Trading for 2018
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล The Region’s Best Local Currency Bond Individuals in Research, Sales and Trading for 2018 จัดโดย Asset Benchmark Research ในเครือนิตยสาร The Asset ในฐานะที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในธุรกิจ ตลาดเงินตลาดทุน ในด้าน Research และด้าน Sales and Trading
รางวัล Best Social Impact Thailand 2018
รางวัล Best Social Impact Thailand 2018
กรุงไทยได้รับรางวัล Best Social Impact Thailand 2018 จากวารสาร Capital Finance International (CFI) ซึ่งเป็นวารสารด้านธุรกิจ การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ประเทศอังกฤษ โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
รางวัล ASSET ASIAN AWARDS 2018
รางวัล ASSET ASIAN AWARDS 2018
กรุงไทยได้ร่วมเข้าเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับ หุ้นกู้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“THAIBEV”) หุ้นกู้บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน (“EDL-GEN”) และหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“DIF”) ในปี 2561 และธุรกรรมดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัล Best Corporate Bond – Thailand, Best Corporate Bond – Laos และ Best Follow-on Offering – Thailand ตามลำดับ จาก The Asset Triple A
รางวัล  Best Thailand Deal และ Best Laos Deal
รางวัล Best Thailand Deal และ Best Laos Deal
รางวัล Best Thailand Deal และ Best Laos Deal จากการประกวด FinanceAsia Achievement Award 2018 จัดโดยนิตยสาร FinanceAsia นิตยสารการเงินการลงทุนชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (“TFFIF”) และ หุ้นกู้บริษัท อีดีแอลเจนเนอเรชั่น มหาชน (“EDL-GEN”) ตามลำดับ
รางวัล Deal of the Year 2018
รางวัล Deal of the Year 2018
กรุงไทยเข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ในปี 2561 และธุรกรรมดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัล Deal of the Year 2018 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)