เกี่ยวกับธนาคาร

ธนาคารกรุงไทยมุ่งสู่...ความเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ที่คุณวางใจ
ธนาคารกรุงไทย
มุ่งสู่...ความเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ที่คุณวางใจ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทิศทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ktb group
KRUNGTHAI GROUP
ธุรกิจในเครือธนาคารกรุงไทย
การกำกับดูแลกิจการ
เป้าหมายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม
เอกสารจดทะเบียนธนาคาร
ธนาคารกรุงไทยมีความโปร่งใสในการเปิดเผยเอกสารจดทะเบียนธนาคาร
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคารและ หนังสือรับรอง
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่สำคัญในการนำพาให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
และเป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งจะทำให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
SUSTAINABILITY
ธนาคารกรุงไทยดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของธนาคารกรุงไทย
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
CAREER & SCHOLARSHIP
ร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย หรือ สมัครทุนการศึกษา
ดูตำแหน่งงานว่าง และทุนจากธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI UPDATES
อัพเดทเรื่องล่าสุดจากเรา