คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย กลับไปที่หน้าจอหลัก
English Version 

 

Authenticเรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

           ตามที่ธนาคารได้ประชาสัมพันธ์การสมัครขอใช้บริการระบบ New Corporate Banking ให้กับกลุ่มลูกค้า Corporate และบุคคลธรรมดารายใหญ่พิเศษ เพื่อทดแทนระบบเดิมของธนาคาร โดยได้มีประกาศแจ้งกำหนดการยกเลิกการให้บริการระบบ Corporate Online และ ระบบ Corporate Banking on Lotus Notes ในเดือนตุลาคม 2550 ให้ทราบแล้วนั้นพบว่าขณะนี้ผู้ใช้บริการระบบเดิม บางรายยังมิได้ยื่นความประสงค์ขอสมัครใช้บริการ New Corporate Banking เพื่อทดแทนระบบเดิม หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการสมัครใช้บริการ จึงยังไม่สามารถใช้งานระบบ New Corporate Banking ได้นั้น

          เพื่อให้การใช้บริการของลูกค้าธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงพิจารณาปรับเลื่อนกำหนดการยกเลิกการให้บริการระบบ Corporate Online และ ระบบ Corporate Banking on Lotus Notes ออกไปถึง ไตรมาสแรกของปี 2551 ทั้งนี้ ใคร่ขอให้ท่านผู้ใช้บริการโปรดติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบ New Corporate Banking ได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ดาวน์โหลด และสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการ New Corporate Banking “คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด”
  2. กรอกรายละเอียดในใบคำขอ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและตราประทับ(ถ้ามี)
  3. จัดส่งใบคำขอให้กับสาขาของธนาคารเพื่อดำเนินการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  4. ธนาคารจะติดต่อกลับพร้อมนัดหมายการรับ User ID/Password เมื่อทางธนาคารได้เพิ่มข้อมูลหน่วยงานบนระบบเป็นที่เรียบร้อย

    หมายเหตุ:
    ก. ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครฯ ในกรณีที่ระบุบริการเทียบเท่ากับบริการที่ใช้งานอยู่บนระบบเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริการ หรือ มีการสมัครใช้บริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ผู้สมัครจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครทุกรายการตามที่ทางธนาคารกำหนด
    ข. ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ แบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการ และรายการเอกสารประกอบการสมัครได้ที www.ktb.co.th > คลิ๊ก Home > เลือกเมนู New Corporate Banking (จาก Drop-Down Quick Link ด้านซ้ายมือ)

ท่านเป็นผู้เข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่ 
นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๓


 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต