Financial Information
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Capital Adequacy Ratio - August 2019
Capital Adequacy Ratio - August 2019  
(0.13 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - July 2019
Capital Adequacy Ratio - July 2019  
(0.13 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - June 2019
Capital Adequacy Ratio - June 2019  
(0.12 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - May 2019
Capital Adequacy Ratio - May 2019  
(0.12 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - April 2019
Capital Adequacy Ratio - April 2019  
(0.13 MB) PDF