การค้ำประกัน
บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai LG Online)

บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai LG Online)

ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็คทรอนิกส์ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ คล่องตัว เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
HIGHLIGHT Unique Features
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
checkimg
ซื้อเอกสารประกวดราคาเมื่อไหร่ก็ได้
checkimg
ลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น
checkimg
แจ้งสถานะหนังสือค้ำประกันผ่าน SMS และ Email
checkimg
ตรวจสอบได้ที่ Krungthai Corporate Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียม
ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท)
ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร รายการละ 20 บาท
ค่าอากรแสตมป์ สำหรับหนังสือค้ำประกัน รายการละ 15 บาท

รายละเอียดการให้บริการ

การลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐ

  1. เข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th
  2. ไปที่แถบรายการ “ค้นหาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่คุณอยากรู้”
  3. พิมพ์ข้อความ “การพิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน”
  4. คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

สถานที่ให้บริการ

  • สมัครใช้บริการ KTB Corporate Online ได้ทุกสาขา และ/หรือสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงไทย
  • ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับการออกหนังสือค้ำประกัน ได้ทุกสาขา และ/หรือสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงไทย ตามข้อกำหนดของธนาคาร