สินเชื่อโครงการพิเศษ
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6

คุ้มค่า ต้นทุนต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
HIGHLIGHT Unique Features
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สนับสนุนการลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ลงทุนอย่างคุ้มค่าในระยะยาว
checkimg
ดอกเบี้ยต่ำ
กระตุ้นให้กิจการต่างๆ สนใจในการลงทุน
checkimg
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
ในการประเมินเทคโนโลยีและความคุ้มค่าของโครงการ

INTERESTS
&PERIOD
Interest rate and repayment period
Interest rate
วงเงินกู้สูงสุด
50 ล้านบาทต่อโครงการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
3.5% ต่อปี
calendar
ระยะเวลาให้กู้
5 ปี
INTERESTS&PERIOD Interest rate and repayment period
คุณสมบัติผู้กู้
  1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นของคนไทย
  2. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มาก่อนต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. กรณีเป็นบริษัทจัดการพลังงงาน (ESCO) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานภายใต้การดำเนินงานของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
FAQ
 
  • ลูกค้าที่สนใจจะขอเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร
    • ยื่นคำขอสินเชื่อ และคำขอเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางธนาคารเพื่อเสนอต่อกระทรวงพลังงาน เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคาร และผ่านการอนุมัติจากกระทรวงพลังานแล้วจึงสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.dedeenergyfund.com