สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า

สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า

เพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอย่างไร้ขีดจำกัด
HIGHLIGHT Unique Features
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สินเชื่อระยะสั้น
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ
checkimg
สะดวก
ครบทั้งวงจรการค้าระหว่างประเทศ

วงเงิน ระยะเวลาการให้กู้ และการชำระเงินกู้
ตามระเบียบธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย
ตามระเบียบธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร
ประเภทสินเชื่อ หลักประกันและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
ด้านส่งออก
ประเภทสินเชื่อ หลักประกัน คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
1. วงเงิน P/C under L/C และการรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม L/C (FPL)

1.1 L/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มีความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า Investment Grade หรือL/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มี วงเงินรองรับความเสี่ยงที่ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลง ทุนสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยกำหนด

บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่าง น้อย 6 เดือน
1.2 L/C ที่นอกเหนือจากข้อ 1.1 บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน และให้ทำประกันการส่งออก กับ EXIM Bank ก่อนด้วย
2. วงเงิน P/C under Contractและการรับซื้อ ตั๋วเงินที่ออกภายใต้วงเงิน FPC(เฉพาะ D/P) บุคคล/ นิติบุคคล ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 • มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง อย่างน้อย 12 เดือน
 • มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด
 • ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ใน Credit Bureau 2 ปีล่าสุด
ด้านนำเข้า
ประเภทสินเชื่อ หลักประกัน คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • วงเงิน Letter of Credit (L/C)
 • วงเงิน Trust Receipt (T/R)
 • วงเงิน Import Financing
หลักประกันไม่ต่ำกว่า 20% ของวงเงิน และให้มีบุคคลหรือ นิติบุคคลค้ำประกัน เต็มวงเงิน
 • มีประวัติการนำเข้าย้อนหลัง อย่างน้อย 12 เดือน
 • มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด
 • มีกำไรสะสมในผลประกอบการ ปีล่าสุด
 • ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ใน Credit Bureau 2 ปีล่าสุด