สินเชื่อหมุนเวียน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ธุรกิจคล่องตัวและมั่นใจในทุกธุรกรรม
HIGHLIGHT Unique Features
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
ทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ หากเบิกเงินเกินบัญชี
checkimg
คุ้มค่า
วงเงินไม่จำกัด
checkimg
มั่นใจ
อัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของธุรกิจและความเสี่ยง
checkimg
ฟรี! ค่าธรรมเนียม

INTERESTS & PERIOD
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
เงื่อนไข รายละเอียด
วงเงิน ไม่จำกัด (พิจารณาตามความจำเป็น)
หลักประกัน เงินฝาก พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ บุคคล หรือนิติบุคคลค้ำประกัน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 90 วันต่อฉบับ
อัตราดอกเบี้ย ตามความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียม ไม่มี

ลักษณะของบริการ
เป็นการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ แทนการใช้เช็ค ในกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
เงื่อนไขการใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการแสดงความประสงค์ต่อธนาคารและผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ผู้ออกตั๋วเงินจะต้องมีวงเงินกับธนาคาร
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  • หนังสือรับรอง
  • หนังสือบริคณ์สนธิ
  • รายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
  • งบการเงิน