ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product)

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product)

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product) วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี และต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ให้วงเงินตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ขยายกิจการ หรือ เสริมความมั่นใจให้กับคู่ค้าด้วยหนังสือค้ำประกัน
  • ยืดหยุ่นด้านเอกสาร สามารถใช้หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ ประกอบการขอสินเชื่อได้ เช่น  บิลเงินสด, ใบเสร็จ, ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประเภทสินเชื่อ

  • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

  • วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

  • วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)

วงเงินและระยะเวลา

  • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

  MRR + 1%
  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ วงเงิน ประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / เอกสารทางราชการอื่นๆ
  • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (3 ปีย้อนหลัง)
  • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ  เช่น Statement, บิลเงินสด, หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ