ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

การให้สินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพ

การให้สินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพ

 

ลักษณะของบริการ

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อข้าวสารจาก อคส.
 • เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวสารจาก อคส.
   

คุณสมบัติของผู้กู้

 1. เป็นลูกค้าที่ประกอบการค้าข้าวประเภทโรงสีข้าว หรือ ผู้ส่งออกข้าว ที่จดทะเบียนกับกรมการค้าภายในตาม พรบ.การค้าข้าว พ.ศ. 2489 และยังดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
 2. มีคุณสมบัติเป็นผู้เสนอประมูล ตามเกณฑ์ของ อคส.
 3. เป็นผู้ที่ชนะการประมูลข้าวสารจาก อคส.ทั้งวิธีการประมูลสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม และ การประมูลแบบเสนอส่วนต่างราคา และทำสัญญาซื้อขายตามประกาศการประมูลซื้อข้าวโครงการ กับ อคส.
 4. เป็นลูกค้าสินเชื่อรายเดิมของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น หากใช้วงเงินหลายธนาคาร ต้องมีวงเงินหลัก และหลักประกัน (Core Asset) อยู่กับธนาคารกรุงไทย และมีประวัติการชำระหนี้ดี
 5. มีผลการตรวจสอบประวัติทางการเงินจากบริษัทเป็นลูกหนี้ปกติ และไม่เคยกระทำความผิดต่อทางราชการ หรือถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List )
 6. ผลประกอบการตามงบสรรพากรย้อนหลังมีกำไรไม่น้อยกว่า 2 ปี และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ติดลบ (กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลไม่ถึง 3 ปี โดยหากธุรกิจเดิมเป็นโรงสี ให้สามารถพิจารณาจากผลประกอบการของธุรกิจเดิมได้)
 7. ต้องมีแผนธุรกิจ, Cash flow และ แผนการขายที่ชัดเจน สำหรับการขอสินเชื่อครั้งนี้ประกอบการพิจารณาด้วย
   

ประเภทสินเชื่อ

 1. ให้สินเชื่อประเภทวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N-เฉพาะคราว) ในอัตราไม่เกิน 70% ของมูลค่าซื้อขายสุทธิ ซึ่งระบุอยู่ในสัญญาซื้อขายข้าวสารกับ อคส. สูงสุดไม่เกินวงเงิน 200 ล้านบาท โดยมีสัญญาซื้อขายข้าวสารกับ อคส. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการขายข้าวสาร เป็นต้น เป็นเอกสารประกอบ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อข้าวสารตามโครงการฯ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

       ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายเงินกู้โดยออกเช็คสั่งจ่ายเงินให้กับ อคส. ผู้ขายโดยตรง

2.  วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G) เพื่อค้ำประกันสัญญาซื้อขายข้าวสารจาก อคส.โดยอิงราคาซื้อ ขายสุทธิ

2.1  การออก L/G ในแต่ละครั้ง ให้นำเอกสารที่แสดงถึงการเข้าร่วมโครงการมาประกอบด้วยทุกครั้ง

 2.2  จำนวนเงินและระยะเวลาในการออกหนังสือค้ำประกันแต่ละฉบับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทำสัญญาซื้อขายข้าวสารจาก อคส.
 

หลักประกัน

 1. ใช้หลักประกันเดิมเป็นประกันได้
 2. จำนำสินค้าเป็นหลักประกัน
 3. ให้มีบุคคลธรรมดาค้ำประกันร่วมด้วย
 4. โอนสิทธิ์เงินฝากเป็นหลักประกันไม่น้อยว่า 30%
   

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

ประเภทสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม

1 กรณีวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคาร(MLR, MOR, MRR) โดยธนาคารจะพิจารณาเพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม Front End Fee และ Management Fee ในอัตรา ประเภทละ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้

2 กรณีวงเงินหนังสือค้ำประกัน

-

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.50 ต่อปี

 

วงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการ
ธนาคารกำหนดวงเงินสินเชื่อในโครงการนี้ไว้ จำนวน 5,000 ล้านบาท

 

ระยะเวลาโครงการ
หน่วยงานอำนวยสินเชื่อต้องพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ