ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

สินเชื่อเพื่อการนำเข้า

 

เพื่อความมั่นคงของธุรกิจนำเข้าไทย เพื่อธุรกรรมซื้อขายที่มั่นใจยิ่งกว่า ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเปิด L/C เพื่อชำระเงิน โดยธนาคารให้บริการแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข

 

ลักษณะบริการ

เป็นบริการสินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคาร ที่ธนาคารให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งที่มีการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอทำสัญญาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt: T/R) กับธนาคารและรับเอกสารสิทธิ เพื่อไปออกสินค้าไปผลิตและ/หรือจำหน่ายก่อนแล้วนำเงินมาชำระค่าสินค้าแก่ธนาคารในภายหลัง T/R เป็นบริการสินเชื่อให้กู้ยืมระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

 

ประเภทบริการ

ประเภทของ T/R แบ่งได้ตาม Term การชำระเงินเป็น

  • T/R Sight สามารถทำ T/R ทั้งในรูปเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ

  • T/R Usance ทำ T/R ในรูปเงินตราต่างประเทศ ตาม Term ที่ได้รับจากผู้ขาย

 

คุณสมบัติของลูกค้า

  • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

  • ลูกค้าต้องมีวงเงิน L/C+T/R หรือวงเงิน T/R กับธนาคาร

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ต้องมีวงเงิน L/C+T/R กับธนาคาร

  • สามารถทำ T/R เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

 

สถานที่ให้บริการ

ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการขอทำ T/R ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ

 

เอกสารการขอใช้บริการ

สัญญาทรัสต์รีซีท (T/R)

 

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ