ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า

สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า


ลักษณะของบริการ
การให้สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ครบทั้งวงจรการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอย่างไร้ขีดจำกัด

ประเภทสินเชื่อ หลักประกันและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • ด้านส่งออก

ประเภทสินเชื่อ

หลักประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1. วงเงิน P/C under L/C 
และการรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม L/C (FPL)

 

 

1.1   L/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มีความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า Investment Grade หรือL/Cที่เปิดมาจากธนาคารที่มี
วงเงินรองรับความเสี่ยงที่ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลง
ทุนสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยกำหนด

บุคคล/ นิติบุคคล
ค้ำประกันเต็มวงเงิน 

มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง
อย่าง น้อย 6 เดือน

1.2   L/C ที่นอกเหนือจากข้อ 1.1

บุคคล/ นิติบุคคล
ค้ำประกันเต็มวงเงิน
และให้ทำประกันการส่งออก
กับ EXIM Bank ก่อนด้วย
 

2.  วงเงิน P/C under Contractและการรับซื้อ
ตั๋วเงินที่ออกภายใต้วงเงิน FPC(เฉพาะ D/P)


บุคคล/ นิติบุคคล
ค้ำประกันเต็มวงเงิน

 1. มีประวัติการส่งออกย้อนหลัง
  อย่างน้อย 12 เดือน

 2. มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด

 3. ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ใน Credit
  Bureau 2 ปีล่าสุด  

 

 • ด้านนำเข้า

ประเภทสินเชื่อ

หลักประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. วงเงิน Letter of Credit (L/C)

 2. วงเงิน Trust Receipt (T/R)

 3. วงเงิน Import Financing


หลักประกันไม่ต่ำกว่า
20% ของวงเงิน และให้มีบุคคลหรือ
นิติบุคคลค้ำประกัน
เต็มวงเงิน

 1. มีประวัติการนำเข้าย้อนหลัง
  อย่างน้อย 12 เดือน

 2. มีกำไรสุทธิใน 2 ปีล่าสุด

 3. มีกำไรสะสมในผลประกอบการ
  ปีล่าสุด

 4. ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ใน
  Credit Bureau 2 ปีล่าสุด

 

ทั้งนี้ พิจารณาวงเงิน Forward Contract เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าร่วมด้วย

วงเงิน ระยะเวลาการให้กู้ และการชำระเงินกู้
ตามระเบียบธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย
ตามระเบียบธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)

 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ