ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการออก/แก้ไขหนังสือค้ำประกันตามคำขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ

บริการออก/แก้ไขหนังสือค้ำประกันตามคำขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ


บริการออก/แก้ไข หนังสือค้ำประกันตามคำขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ต่อผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย


ลักษณะการให้บริการ
เป็นบริการออกหนังสือค้ำประกันต่อผู้รับ ประโยชน์ในประเทศไทยตามที่ธนาคาร ตัวแทนในต่างประเทศร้องขอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทตัวแทนในประเทศไทย ได้รับความสะดวกในการทำธุรกิจในประเทศไทย ตามเงื่อนไขในสัญญาซึ่งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ แลองค์กรเอกชนต่างๆในฐานะผู้รับประโยชน์ระบุว่าต้องวาง หลัก ประกันเป็นหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ

การให้บริการออกหนังสือค้ำ ประกันตามคำขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ต่อผู้รับประโยชน์ในประเทศไทยมีกระบวนการในการออกหนังสือค้ำประกัน 

 • ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนต่างๆ ได้ประกาศเชิญชวนประกวดราคาหรือแจ้งให้คู่สัญญา (Principal) ให้เข้าทำสัญญา (หลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมูล)

 • บริษัทในต่างประเทศ(Tenderer/Contractor) ที่จะยื่นซองประกวดราคาหรือเข้าทำสัญญา (กรณีชนะประมูล) แจ้งความจำนงต่อธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือค้ำประกันในรูป Counter Guarantee หรือ Standby Letter of Credit)

 • ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ แจ้งมายังธนาคารกรุงไทยผ่านทาง SWIFT/Telex เพื่อขอให้ออกหนังสือค้ำประกันแล้วแต่กรณี ตามคำขอของบริษัทในต่างประเทศโดยธนาคารตัวแทนดังกล่าวจะค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทยในการออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าวในรูปของ Counter Guarantee หรือ Standby Letter of Credit)

 • ธนาคารกรุงไทย (ในฐานะ Guarantor) จะออกหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: L/G) ให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่ธนาคารตัวแทน ในต่างประเทศร้องขอ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทในต่างประเทศ (Principal: Tenderer/Contractor) ใช้ประกอบในการยื่นซองประกวดราคา หรือทำสัญญาแล้วแต่กรณีต่อไป


ขั้นตอนการขอใช้บริการ
คุณสมบัติลูกค้า

เป็นบริษัทต่างประเทศหรือบริษัท ตัวแทนในประเทศไทย ที่มีธนาคารตัวแทนในต่างประเทศร้องขอโดยออก Counter Guarantee หรือ Standby L/G ค้ำประกันไว้ต่อธนาคาร

เงื่อนไข

 • ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ต้องมี SWIFT/Telex ขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันต่อผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย

 • ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ต้องออก Standby L/C หรือ Counter Guarantee เป็นหลักประกันในการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน

 • ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ต้องมีวงเงินรองรับความเสี่ยง (Credit Line) ที่ฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงินและสำนักงานต่างประเทศกำหนด

 • แบบฟอร์ม หนังสือค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เว้นแต่การออกหนังสือค้ำประกันให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้แบบตามที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจกำหนดไว้ กรณีแบบหนังสือค้ำประกันไม่เป็นไปตามแบบที่ธนาคารกำหนด ให้ฝ่ายการค้าต่างประเทศปรึกษากับ ฝ่ายนิติการแล้วส่งเรื่องให้ฝ่าย ธุรกิจสถาบันการเงินและสำนักงานต่างประเทศ ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่ธนาคารกำหนดก่อนที่จะดำเนินการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ