ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

ลักษณะของบริการ
ธนาคารสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชนเพื่อดำเนิน การดังต่อไปนี้

  1. เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดอากาศ/ น้ำเสีย ระบบกำจัดของเสีย/ อุปกรณ์ เพื่อควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม / การดำเนินกิจการของตนเองเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
  2. เพื่อรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535


คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  • เอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล
  • ประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการควบคุมบำบัดหรือ ขจัดของเสียที่เกิดจากการดำเนินการของตนเอง หรือ เป็นผู้รับจ้างบำบัด/กำจัดของเสียให้กิจการอื่น


อัตราดอกเบี้ยและหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

2%

หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือ โอนสิทธิฯ เงินฝาก

3%

หลักทรัพย์อื่น


ประเภทและวงเงินสินเชื่อ
วงเงินกู้ประจำ (T/L)

ระยะเวลากู้
ไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น (Grace Period)ไม่เกิน 2 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ