ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์

สินเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์


พิเศษ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และ เภสัชกรที่ขายยาแผนปัจจุบัน เพียงมีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ตอบสนองผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ หรือ ซื้อที่ดิน-อาคาร หรือ ก่อสร้าง-ปรับปรุง-ต่อเติม อาคารสถานประกอบการ
  • สามารถใช้บุคคลในสายอาชีพทางการแพทย์เป็นผู้ค้ำประกันได้ ในกรณีที่หลักประกันมีไม่เพียงพอ
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 

ประเภทสินเชื่อ

  • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

วงเงินและระยะเวลา

  วงเงินรวมสูงสุด 12 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 5 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 10 ปี

หมายเหตุ: สามารถกู้พร้อมกันทั้ง 2 กรณี หรือ เลือกกู้กรณีใดกรณีหนึ่งได้

 

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

 MRR – 0.5%

 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
  • ใบคำขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล / ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
  • สำเนาหนังสือสำคัญการประกอบกิจการ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
  • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (ปีล่าสุด)
  • ใบแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ล่าสุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ