ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse

 


กรณีที่ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ได้ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อตามที่ผู้ซื้อได้เปิด L/C ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Usance L/C) สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าได้จัดทำเอกสารต่างๆตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C หรือที่เรียกว่าตั๋วสินค้าออกตาม L/C มายื่นต่อธนาคาร เพื่อให้รับซื้อและส่งเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C ต่อไป แต่ธนาคารไม่สามารถรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C ได้ เนื่องจากธนาคารผู้เปิด L/C (Issuing Bank) ไม่มีวงเงินรองรับความเสี่ยง (Credit Line) หรือมีแต่วงเงินเต็ม หรือลูกค้าไม่มีวงเงินรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C(FPL) หรือมีแต่วงเงินเต็ม ลูกค้าก็อาจจะขอให้ธนาคารรับซื้อตั๋วสินค้าออกดังกล่าวแบบไล่เบี้ยไม่ได้ (Without Recourse) กับธนาคารได้โดยธนาคารจะกำจัดความเสี่ยง โดยการขายต่อให้แก่ธนาคารตัวแทนต่างประเทศต่อไป 
 
ประเภทบริการ
 • การรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse หมายถึง ตั๋วสินค้าออกที่มีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน (Usance Export Bill) และลูกค้ามีความประสงค์จะขายลดกับธนาคาร แบบที่ธนาคารไม่สามารถไล่เบี้ยจากลูกค้าได้ (Without Recourse)
 • การรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse สามารถทำได้ 2 แบบ คือ
  • ธนาคารรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C เอง
  • ธนาคารส่งตั๋วสินค้าออกตาม L/C ให้ธนาคารตัวแทนต่างประเทศรับซื้อ (Re-negotiation)
 
วัตถุประสงค์ของบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ทั้งที่ไม่มีวงเงิน FPL หรือมีวงเงินแต่วงเงินเต็มหรือมีวงเงินแต่ลูกค้า มีความประสงค์จะขายตั๋วสินค้าออกแบบ Without Recourse เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนในกิจการของลูกค้า และสนับสนุนการเพิ่มปริมาณธุรกิจด้าน Trade Finance ของธนาคาร

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในการส่งออกสินค้า ไปจำหน่ายยังต่างประเทศที่ตกลงชำระค่าสินค้า โดยเลตเตอร์ออฟเครดิตที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Usance L/C)
 • เป็นลูกค้าของธนาคารที่ไม่มีวงเงิน FPL หรือมีวงเงินแต่วงเงินเต็ม หรือมีวงเงินแต่ประสงค์ที่จะขายตั๋วสินค้าออกแบบ Without Recourse
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
 • ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ฝ่ายการค้าต่างประเทศและศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
 • ส่งสินค้าออกตาม L/C ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Usance L/C)
 • ธนาคารสงวนสิทธิในการรับซื้อตั๋วสินค้าออกแบบ Without Recourse ก็ต่อเมื่อได้รับการ Acceptance จาก Issuing Bank แล้วเท่านั้น
 
เอกสารการขอใช้บริการ
 • ใบคำขอใช้บริการ “Request for Negotiation/Discount of Export Bills drawn under L/C” ที่ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทลงนามพร้อมประทับตรา
 • ต้นฉบับ L/C ที่ระบุชื่อลูกค้าเป็นผู้รับประโยชน์และไม่ใช่ Restricted L/C
 • ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E)
 • เอกสารการส่งออกตามที่ L/C กำหนด
 
ประโยชน์ลูกค้า
ได้รับเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาครบกำหนดของตั๋วสินค้าออกตาม L/C
 
Download
คู่มือการปฏิบัติงานการรับซื้อตั๋วสินค้าออกแบบ Without Recourse

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ