ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C

บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C

 


เป็นการให้บริหารต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C กรณีที่ L/C ที่เปิดมานั้นไม่ได้ระบุให้โอนได้ (Transferable) แต่ลูกค้าหรือผู้ส่งออก/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C สามารถที่จะโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C ไปให้ผู้รับโอนสิทธิ์หรือผู้ผลิตสินค้าได้

ลักษณะบริการ
การโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C เป็นการโอนสิทธิ์ในตัวเงินที่ได้รับตาม L/C เท่านั้น ไม่ใช่การโอนตัว L/C (เนื่องจากไม่ใช่ Transferable L/C จึงไม่สามารถโอนได้) ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายสินค้ายินยอมให้ผู้ส่งออก หรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C ใช้ในการสั่งสินค้าจากตน ขณะเดียวกันผู้ส่งออกก็ไม่ต้องการเปิด Back to Back L/C หรือ D.L/C ไปให้ผู้ผลิตสินค้าด้วย จึงใช้วิธีการโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C แทน

การโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C ผู้ขอโอน (ลูกค้า/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) จะต้องแจ้งจำนวนเงินที่จะขอโอนให้แก่ผู้รับโอน(ผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า) ให้ธนาคารทราบ โดยเมื่อใดที่ธนาคารจ่ายเงินตามเอกสารการส่งออกตาม L/C ดังกล่าวให้แก่ผู้ขอโอน เมื่อนั้นธนาคารก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับโอน ตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้เช่นเดียวกัน

ประเภทบริการ
การโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C เป็นบริการหนึ่งของธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า (ผู้ส่งออก/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ของธนาคารที่ได้รับ L/C ที่ไม่ใช่ชนิดโอนได้ (Transferable L/C) แต่ไม่มีหรือมีสินค้าไม่เพียงพอที่จะส่งออก สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเปิด Back to Back L/C หรือ D.L/C จากผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกต่อไปได้ การโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C จะโอนทั้งจำนวนหรือโอนบางส่วนก็ได้

วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า (ผู้ส่งออก/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ของธนาคารที่ได้รับ L/Cที่ไม่ได้ระบุข้อความว่าโอนได้ (Transferable) สามารถโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C ไปให้ผู้รับโอนได้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องขอให้ผู้ซื้อทำการแก้ไข L/C หรือเปิด L/C สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า (ผู้รับโอน)

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ที่ตกลงชำระค่าสินค้าโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
 • เป็นผู้รับประโยชน์ตาม L/C จะเป็นลูกค้าธนาคาร หรือไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารก็ได้

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
 • ลูกค้าผู้ขอโอน(ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ยื่นหนังสือ/คำขอให้ธนาคารโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C (Notice of Assignment) พร้อมต้นฉบับ L/C และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยระบุจำนวนเงินที่จะโอนให้ผู้รับโอนสิทธิ์
 • เป็นการโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C เท่านั้น ไม่ได้โอนสิทธิ์ที่ลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/Cแต่อย่างใด
 • ลูกค้าต้องยื่นเอกสารตั๋วสินค้าออกตาม L/C เรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร
 • ธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้รับโอนตามจำนวนเงินที่ผู้ขอโอนระบุ เมื่อธนาคารรับซื้อตั๋วสินค้าออกหรือได้รับเงินตามตั๋วสินค้าออกของผู้ขอโอน
 • ธนาคารจะดำเนินการโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับคำขอจากลูกค้า
 
เอกสารการขอใช้บริการ
 • Notice of Assignment
 • ต้นฉบับ L/C พร้อม L/C Advising Advice
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ