ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการการโอน L/C

บริการการโอน L/C


เป็นการให้บริการต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C กรณีที่ L/C ที่เปิดมาเป็น L/C ชนิดโอนได้(Transferable) และผู้ขายหรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C (ผู้รับประโยชน์คนที่ 1:First Beneficiary)ประสงค์ที่จะโอน L/C ให้แก่ผู้ส่งออกรายอื่น (ผู้รับประโยชน์คนที่ 2: Second Beneficiary) ซึ่งจะเป็นรายเดียวหรือหลายรายก็ได้

ลักษณะบริการ
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่พึงโอนได้ (Transferable L/C) หมายถึง L/C ที่ผู้รับประโยชน์คนแรก(First Beneficiary) สามารถโอนประโยชน์และสิทธิของ L/C ที่ตนได้รับไปให้แก่ผู้รับประโยชน์คนที่สอง (Second Beneficiary) ได้ โดยการโอนนั้นจะโอนเพียงครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน หรือโอนเพียงบางส่วนให้แก่ผู้รับประโยชน์คนที่สองมากกว่าหนึ่งรายได้หาก L/C ฉบับนั้นอนุญาตให้ส่งสินค้าเป็นงวดๆ (Partial Shipments Allowed) แต่รวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินใน L/C และโอนได้ทอดเดียว ผู้รับประโยชน์คนที่สองจะไปโอนต่อให้ผู้อื่นอีกไม่ได้

ผู้ซื้อสินค้าจะเปิด L/C ประเภทนี้ให้แก่ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อรับรู้ และยินยอมว่าผู้ขายหรือผู้รับประโยชน์คนแรก อาจจะไม่มีสินค้าหรือไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าที่แท้จริง จึงต้องมีการโอน L/C ให้แก่ผู้รับประโยชน์คนที่สองซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งสินค้าที่แท้จริง

วัตถุประสงค์ของบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ที่มีความประสงค์จะโอน L/C ที่ได้รับจากต่างประเทศไปให้กับผู้รับโอน L/C หรือผู้รับประโยชน์คนที่ 2 ตามที่ลูกค้าต้องการภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

คุณสมบัติลูกค้า

  • เป็นลูกค้า (ผู้รับประโยชน์ตาม L/C/ผู้ขายสินค้า) ที่ประกอบธุรกิจในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
  • จะเป็นลูกค้าของธนาคารหรือไม่ใช่ลูกค้าธนาคารก็ได้
 
ขั้นตอนการขอใช้บริหาร/เงื่อนไข
  • ลูกค้า/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C ยื่นหนังสือคำขอโอน L/C ต่อธนาคารที่มีข้อความเป็นไปตาม L/C และไม่ขัดต่อข้อกำหนดใน UCP600
  • L/C ที่ผู้รับประโยชน์คนแรกมาขอโอนต้องมีขั้นตอนระบุไว้ว่าโอนได้ (Transferable)
  • L/C ต้องไม่ห้ามการส่งสินค้าบางส่วนหรือส่งเป็นงวด ๆ (Partial Shipmen) ในกรณีที่โอน L/C บางส่วนไปให้ผู้รับประโยชน์คนที่ 2
 
เอกสารการขอใช้บริการ
  • Application for Transferable Credit
  • L/C ต้นฉบับ

ประโยชน์ลูกค้า
ลูกค้าสามารถโอน L/C ไปให้ผู้ขายรายอื่นได้ หากไม่พร้อมที่จะส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อเนื่องจากไม่มีสินค้าหรือมีสินค้า ไม่พอ โดยรับค่านายหน้าจากผู้ขายรายอื่นแทน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
  • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ