ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านอินเทอร์เน็ต

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านอินเทอร์เน็ต


เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ เปิด / แก้ไข L/C กับธนาคาร โดยสามารถทำรายการส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Internet จากบริษัทมายังธนาคาร เมื่อพนักงานธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากระบบแล้ว จะดำเนินการส่งข้อมูลที่ได้ไปยังต่างประเทศต่อไปโดยให้ลูกค้าส่งเอกสาร ตัวจริงตามมาในภายหลัง

ประเภทบริการ
เป็นบริการเปิด/แก้ไข L/C โดยการส่งข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทมายังธนาคาร

วัตถุประสงค์ของบริการ
เป็นบริการที่ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ เปิด / แก้ไข L/C กับธนาคาร โดยไม่ต้องรอยื่นเอกสารกับธนาคาร ก่อนดำเนินการ

คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นลูกค้าที่มีวงเงิน L/C+T/R กับธนาคาร
 • เปิด L/C กับธนาคารเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
 • ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ฝ่ายการค้าต่างประเทศ หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือสำนักงานธุรกิจ หรือ หน่วยงานอำนวยสินเชื่อที่ดูแลลูกค้า
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าต่างประเทศ หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ อธิบายการใช้งานของระบบงาน
 • ลูกค้าตกลงใช้บริการ โดยลงนามในคำขอและข้อตกลงยินยอมในการใช้บริการ KTB e-L/Cและแจ้งรายชื่อผู้ทำรายการในระบบงาน
 • ธนาคารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมนำระบบในติดตั้งให้ลูกค้า เพื่อใช้บริการต่อไป

เงื่อนไขการขอใช้บริการ
 • มีวงเงินเปิด L/C ชำระค่าสินค้ากับธนาคาร
 • มีปริมาณธุรกรรมในการเปิด L/C โดยรวมหมุนเวียนกับธนาคารค่อนข้างมาก
 • จัดทำข้อตกลงการใช้บริการกับธนาคาร
 • เมื่อลูกค้าทำรายการผ่านระบบแล้วต้องส่ง Hard Copy ของ L/C / แก้ไข L/C ที่พิมพ์จากระบบ และผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทลงนามทุกฉบับ ให้ธนาคารตาม มาภายหลังต่อไป

เอกสารการสมัคร
 • ใบคำขอใช้บริการ Automated Funds Transfer และบริการ Automated Letter of Credit ผ่านระบบ Electronic Banking Services
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Automated Fund Transfer และบริการ Automated Letterof Credit ผ่านระบบ Electronic Banking Services
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณฑ์สนธิ
 • ต้นฉบับรายงานการประชุมกรรมการบริษัท อนุมัติให้บริษัททำนิติกรรม การใช้บริการฯ กับธนาคารได้
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
 • ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในคำขอใช้บริการฯ แทน
 
ประโยชน์ลูกค้า
 • ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขอเปิด L/C
 • ลูกค้าทำรายการได้เองจากบริษัทโดยไม่ต้องเดินทางมาธนาคาร
 • สามารถ Tracking การเปิด L/C
 
Download
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ