ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C


เมื่อผู้ขายติดต่อขายสินค้าให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit L/C) แล้ว ผู้ซื้อจะติดต่อกับธนาคารของตนเพื่อขอเปิด L/C สั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายผ่านธนาคารตัวแทนในประเทศผู้ขาย เมื่อธนาคารในต่างประเทศ (ประเทศของผู้ซื้อสินค้า) ได้เปิด L/C มายังธนาคาร ธนาคารก็จะแจ้งการเปิด L/C ให้ลูกค้า (ผู้ขาย) ทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์/โทรสาร/e-Mail เมื่อผู้ขายได้รับการแจ้งการเปิด L/C จากธนาคาร และควรตรวจสอบข้อความและเงื่อนไขว่าตรงตามข้อตกลงหรือไม่ หากไม่ถูกต้องควรติดต่อผู้ซื้อเพื่อให้แก้ไข (Amendment) L/C ทันที

เมื่อผู้ซื้อสินค้าแจ้งความจำนงให้ธนาคารผู้เปิด L/C แก้ไขข้อความและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ใน L/C ที่เปิดมาแล้ว ธนาคารจะแจ้งการแก้ไข L/C ให้ผู้ขายทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์/โทรสาร/e-Mail ธนาคารผู้แจ้งเปิด L/C และการแก้ไข L/C เรียกว่า Advising Bank

ประเภทบริการ
การแจ้งการเปิดและแก้ไข L/C เป็นบริการหนึ่งของธนาคาร ซึ่งทำหน้าที่เป็น Advising Bank โดยเมื่อได้รับ L/C และการแก้ไข L/C จากธนาคารผู้เปิด L/C (Issuing Bank) ในต่างประเทศแล้ว ก็จะทำการแจ้งให้กับผู้รับประโยชน์ตาม L/C (ผู้ขาย/ลูกค้า) ทราบและให้มารับ L/C และการแก้ไข L/C ไปดำเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์ของบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า(ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) ที่ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศที่มีเงื่อนไขการชำระเงิน โดยเลตเตอร์ออฟเครดิตให้ได้รับ L/C และการแก้ไข L/C ที่เปิดมาจากธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศภายในระยะเวลาอันรวดเร็วทันที

คุณสมบัติลูกค้า

  • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
  • จะเป็นลูกค้าของธนาคารหรือไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารก็ได้

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
ลูกค้าแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าเปิด L/C มายังธนาคารผ่าน SWIFT code : KRTHTHBK

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
  • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ