ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ

 

ออกแบบเงินออมด้วยตัวคุณเอง
บัญชีเงินฝากประจำให้คุณเลือกระยะเวลาการออมที่เหมาะกับตนเอง เพื่อดอกผลงอกเงยทบต้นให้คุณรับผลตอบแทนที่แน่นอน มั่นคงในระยะยาว

 

เลือกระยะเวลาออมได้ 

  • ออมเงินในระยะเวลาที่แน่นอน เช่น กำหนด 3 เดือน 6 เดือน  12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน
  • ได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามประกาศของธนาคาร วันที่ฝาก
  • เงินฝากประจำ 3  6 และ 12 เดือน ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดฝาก
  • เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  เข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)

 

สร้างวินัยทางการเงินเพื่ออนาคต

  • เหมาะสำหรับบุคคลทุกกลุ่มทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้มีอาชีพอิสระ และพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการออมระยะยาว ทั้งเพื่อตัวคุณเองและสมาชิกในครอบครัว

 

เงื่อนไขการฝาก 

เงินฝากประจำ 3 , 6 และ12 เดือน

 

เงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน

 

เงินฝากประจำ 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดไม่จ่ายดอกเบี้ย

เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย

เงินฝากประจำ 6 เดือน 12 เดือน ที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย

เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับ ธนาคาร
 

กรณีเงินฝากประจำครบกำหนดในวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินในวันถัดไป ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดิม
 

เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากเงินได้แจ้งไว้กับธนาคาร
 


เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา
 
1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)ที่ยังไม่หมดอายุ
2. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้  ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
   • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
   • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานองค์การของรัฐ หรือ หนังสือเดินทาง  (Passport) หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น
 
นิติบุคคล ( บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด)
 
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ที่นายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
2. รายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี
3. หนังสือบริคณห์สนธิ
4. เอกสาร ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
   • แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
   • แบบ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและหรือมติพิเศษ (ถ้ามี)
   • แบบ บอจ.5/บมจ.006 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารแสดงการถือหุ้น ที่ออกโดยหน่วยราชการ
5. เอกสารแสดงตนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
   • ผู้ที่ลงนามเปิดบัญชีและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย  
 
        บริษัท ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart Card) เช่นเดียวกับที่กำหนดการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา  (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง)
 
        บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ใช้สำเนาบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) หากไม่มี ให้ใช้สำเนาเอกสารประจำตัวที่หน่วยงานของรัฐ/ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัว ข้าราชการ ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานองค์การของรัฐ หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น
 
   • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย, ผู้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงสุด,ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการตั้งแต่ ร้อยละ 25 ขึ้นไป  หากไม่มี ใช้เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการหรือ ผู้มีตำแหน่งบริหารระดับสูงสุดของกิจการ)  ใช้สำเนาบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง) ที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนา 

 

สร้างความมั่นคงในอนาคตด้วยเงินฝากประจำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ