การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 (ปี 2561)

ไทย / English

      ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/28 กำหนดว่า "ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด"

      เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร หรือตั้งแต่ 100,000 หุ้นขึ้นไป มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อขอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ทั้งนี้ โดยควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อธนาคาร

      อนึ่งผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 25 (ปี 2561) สามารถเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

ชื่อ – สกุล ผู้ถือหุ้น : * จำนวนหุ้นที่ถือครอง : หุ้น *
(กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน โปรดระบุชื่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยระบุที่อยู่และรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นคนที่ 1)
ที่อยู่ : *
E-mail : * โทรศัพท์ที่ทำงาน/บ้าน : * มือถือ :
           
วาระที่เสนอ
ส่วนที่ 1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม
 
โปรดระบุชื่อวาระ :
วัตถุประสงค์ของการเสนอ :
  รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ :
 
ส่วนที่ 2. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
โปรดระบุรายละเอียดผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
 
ชื่อ-สกุล : อายุ : ปี สัญชาติ :
 
Download แบบฟอร์มการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
กรุณาป้อนข้อมูลตามที่ปรากฏด้านล่าง
 *
โหลดใหม่  

เงื่อนไขการพิจารณาการบรรจุเป็นวาระ

ธนาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอระเบียบวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

1.2 มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้

1.2.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร หรือ

1.2.2 ตั้งแต่ 100,000 หุ้นขึ้นไป

โดยผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดังนี้

- เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)

2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยธนาคารอาจปฏิเสธการบรรจุเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ธนาคารจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

3) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

4) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด


ผู้เสนอวาระจะต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ธนาคาร ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องดังนี้

1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4) คุณสมบัติกรรมการรัฐวิสาหกิจ (มาตรา 5) ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5) ข้อบังคับของธนาคาร

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งหนังสือแสดงความประสงค์ที่จะเข้ารับการพิจารณา พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่ธนาคารภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3. ขั้นตอนการพิจารณาของธนาคาร

3.1 กรณีวาระทั่วไป

       เมื่อธนาคารได้รับการเสนอเรื่องจากผู้ถือหุ้น ธนาคารจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารต่อไป

3.2 กรณีวาระเลือกตั้งกรรมการ

       เมื่อธนาคารได้รับการเสนอเรื่องจากผู้ถือหุ้น ธนาคารจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามสำนักกรรมการธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
E-mail address: share.holder@ktb.co.th โทรศัพท์: 0-2208-4136, 4146 โทรสาร: 0-2256-8891