เรื่องเด่น

พิมพ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รูดลุ้นเงินล้านได้ทุกเดือน

เมื่อใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในร้านธงฟ้า และร้านแก๊ส   รางวัลเงินสดสูงสุด 1,000,000 บาท ทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561

 


 


 

กระทรวงการคลังกำหนดแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แก่ผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านคุณสมบัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบรี ปทุมธานี  อยุธยา สมุทรปราการ  สมุทรสาคร นครปฐม โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการลงทะเบียนฯ มาติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่หน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
 
รับบัตรด้วยตัวเอง
หลักฐานการรับบัตร
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • หลักฐานการลงทะเบียน
 
มอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน
หากไม่สะดวกไปรับด้วยตัวเอง  สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับแทนได้ 
 
หลักฐานการรับบัตร
  • ใบมอบฉันทะ ระบุชื่อของผู้มอบฯ และผู้รับมอบฯ พร้อมลงนาม
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฯ และผู้รับมอบฯ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฯ
  • หลักฐานการลงทะเบียนฯ ของผู้มอบฯ

 
 
 
 
 
คำแนะนำ : ผู้รับบัตรควรตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบนหน้าบัตรที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ ทั้ง รูปถ่าย  ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด  ว่าถูกต้องก่อนลงนามรับบัตร  หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
 
รูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 รูปแบบ 
แบบที่ 1 บัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip  และแถบแม่เหล็ก โดย Contactless Chip  จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม)  ผู้ที่ได้รับบัตรรูปแบบนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยุธยา
 
 
แบบที่ 2 บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก ผู้ที่ได้รับบัตรประเภทนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว (นอกเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยุธยา)
 
  
ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น  เว้นแต่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใชเสิทธิแทนได้ตามเงื่อนไข
  2. กรุณาเก็บรักษาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐบาล
  3. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ
 
การใช้สิทธิ
ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2560 เป็นค้นไป ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   สามารถใช้สิทธิตามวงเงินในบัตรฯ ที่ผู้ถือบัตรฯ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงินในบัตรฯจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย  และเมื่อถึงวันที่ 1 ของทุกเดือน* วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ  ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการออกจากบัตรฯ เป็นเงินสดได้

สำหรับผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านคุณสมบัติในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา ที่กำหนดให้รับบัตรและใช้บัตรได้ทันทีในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จะมีการชดเชย โดยยกยอดแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือนตุลาคม 2560 ให้ใปใช้ต่อได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
                                             
 *ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม วงเงินจะปรับเป็นค่าเริ่มต้นทุกวันที่ 1 ของทุก 3 เดือน
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2560