เรื่องเด่น

พิมพ์

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังเปิดให้ตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง
 
 
 
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 
1. ตรวจสอบด้วยตนเองหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ผ่านเว็บไซด์ 
 

โดยพิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงในช่องที่กำหนด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบ   

 
2. ตรวจสอบผ่านสายด่วน 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ 
 
  • Call Center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359
  • Call Center ธนาคารออมสิน  1115
  • Call Center ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  02 555 0555
  • Call Center ธนาคารกรุงไทย  02 111 1111
  • Call Center ของกรมบัญชีกลาง  02 270 6400
  • หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต  

 
3. ตรวจสอบ ณ ที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อแยกตามจังหวัด อำเภอ ตำบล ส่งให้กระทรวงมหาดไทย และแยกเป็นรายเขตส่งให้กรุงเทพมหานคร เพื่อติดประกาศ
 

 
กระบวนการอุทธรณ์คุณสมบัติ
 
กรณีผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการอุธรณ์ สามารถขออุทธรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมับัติให่ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้


วงเงินการให้ความช่วยเหลือ
 
การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมี 2 หมวด
  • 1. หมวดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
  • 2. หมวดลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
     

หมายเหตุ :  วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า จะได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหายคร และอีก 6 จังหวัดปประกอบด้วย อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม
 

การรับบัตร
 
ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ สามารถรับบัตรได้ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยรับได้ที่หน่วยงานที่ได้ไปลงทะเบียนไว้