เรื่องเด่น

พิมพ์

หุ้นกู้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เสนอขาย หุ้นกู้ ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน กำหนดเปิดรับจองซื้อวันที่ 21-24 และ 28-30 สิงหาคม 2560*

 

 

 

เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2560