เรื่องเด่น

พิมพ์

กรุงไทยพร้อมเพย์นิติบุคคล

ขยายเวลากรุงไทยพร้อมเพย์ จัดให้จนถึง 29 ธันวาคม เพื่อความสะดวกและลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณ

 

พร้อมเพย์นิติบุคคล

 

     

 

รับทันที ส่วนลดค่าธรรมเนียม KTB e-Certificate เหลือเพียง 200 บาท เมื่อขอหนังสือรับรองเพื่อสมัครพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงไทย
รับเพิ่มอีก อัตราดอกเบี้ยพิเศษ +0.125% ต่อปี
รับฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ สำหรับคู่บัญชีที่ผูกพร้อมเพย์นิติบุคคล และค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนต่างธนาคารผ่าน BAHTNET ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เมื่อสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online 
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าบริการ KTB Corporate Online
 • เรียกดูความเคลื่อนไหวบัญชี Account Information
 • เรียกดู Statement Online
 • เรียกดูสถานะเช็คและอายัดเช็ค
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินบัญชี KTB ภายในบริษัทและบัญชี KTB บุคคลอื่น (ทุกรายการทั้งในเขตและนอกเขต ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ (อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร)
 • ฟรีสิทธิ์การใช้บริการ KTB e-Withholding Tax สะดวกกับตัวช่วยในการจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นให้กรมสรรพากรโดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ
 • ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
  -  มีมูลค่ายอดขายสุทธิของกิจการตามที่ปรากฏในงบกำไร/ขาดทุนล่าสุดของกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และการชำระภาษีปีล่าสุดไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี หรือ
  -  มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน) ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือ
  -  มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทยอย่างน้อย 1 บัญชี
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  -  กรณีผู้ขอใช้บริการไม่เคยลงทะเบียนพร้อมเพย์ กำหนดให้นายทะเบียนรับรองการจดทะเบียนไม่เกิน 3 เดือน
  -  กรณีผู้ขอใช้บริการเคยลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว กำหนดให้นายทะเบียนรับรองการจดทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือรายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท (กรณีผู้ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้แล้ว)
 
ขยายเวลารับสมัครจนถึง 29 ธันวาคม 2560 รับสิทธิพิเศษได้ถึง 31 ธันวาคม 2560
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ธนาคารกรุงไทย (สาขาเจ้าของบัญชี) ทั่วประเทศ หรือหน่วยงานที่ดูแลท่าน
 

      

 

เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2560