เรื่องเด่น

พิมพ์

กรุงไทยพร้อมเพย์จัดให้

สมัครกรุงไทยพร้อมเพย์วันนี้ เพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนให้ธุรกิจมีแต่คุ้ม

 

     

 

คุ้มที่ 1 รับเพิ่ม ! อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะบัญชีประเภทออมทรัพย์ที่ผูกพร้อมเพย์ในอัตราดอกเบี้ยปกติ + 0.125% ต่อปี 
 
คุ้มที่ 2 ฟรี ! สิทธิ์การใช้บริการ KTB e-Withholding Tax สะดวกกับตัวช่วยในการจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นให้กรมสรรพากรโดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
คุ้มที่ 3  ลด ! ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองบริษัทผ่านบริการ KTB e-Certificate*
 
คุ้มที่ 4  สุดคุ้ม ! กับค่าธรรมเนียมการทำรายการอีกมากมาย
 
     o  ฟรีค่าบริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติแบบ O/D Account Linkage จำนวน 1 คู่บัญชี เฉพาะคู่บัญชีที่ผูกพร้อมเพย์นิติบุคคลไว้เท่านั้น โดยได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สมัครใช้บริการ
     o  สิทธิพิเศษบริการ KTB Corporate Online ดังนี้
                  - ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าบริการ KTB Corporate Online
                  - เรียกดูความเคลื่อนไหวบัญชี Account Information
                  - เรียกดู Statement Online
                  - เรียกดูสถานะเช็คและอายัดเช็ค
                  - โอนเงินบัญชี KTB ภายในบริษัทและบัญชี KTB บุคคลอื่น (ฟรีทุกรายการ ทั้งในเขตและนอกเขต  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
                  - โอนเงินต่างธนาคารผ่าน BAHTNET (กรณีที่ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารผู้รับโอน)
                  - ชำระค่าสินค้าและบริการ (อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร)
 
คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ
 
•  ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
     - มีมูลค่ายอดขายสุทธิของกิจการ ตามที่ปรากฏในงบกำไร/ขาดทุนล่าสุดของกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และการชำระภาษีปีล่าสุด ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี หรือ
     - มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน) ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือ
     - มีจำนวนการจ้างงาน ไม่เกิน 200 คน
• มีบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทยอย่างน้อย 1 บัญชี
 
เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
    - กรณีผู้ขอใช้บริการไม่เคยลงทะเบียนพร้อมเพย์ กำหนดให้นายทะเบียนรับรองการจดทะเบียนไม่เกิน 3 เดือน
    - กรณีผู้ขอใช้บริการเคยลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว กำหนดให้นายทะเบียนรับรองการจดทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน
3. หนังสือรายงานการประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท (กรณีผู้ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้แล้ว)
 

สมัครวันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 รับสิทธิพิเศษได้ถึง 31 ธันวาคม 2560 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ธนาคารกรุงไทย (สาขาเจ้าของบัญชี) ทั่วประเทศ หรือหน่วยงานที่ดูแลท่าน

 

      

 

 

เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2560