เรื่องเด่น

พิมพ์

กรุงไทย สายเปย์ แจกทอง

 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของรางวัล มีดังนี้
 • สร้อยคอทองคำมูลค่า 25,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท
 • สร้อยคอทองคำมูลค่า 6,000 บาท เดือนละ 3 รางวัล รวม 12 รางวัล รวมมูลค่า 72,000 บาท 
 
กติกาและเงื่อนไข
 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการ รับ-ส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ กรุงไทย เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 60 ผ่านช่องทางดังนี้
  (1) ช่องทางสาขา หรือจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย รับ 1 สิทธิ์/รายการ โดยกด *457*40* ตามด้วยเลข MTCN(10 หลัก) # และกดโทรออก ระบบจะส่ง SMS ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการให้ลูกค้าทราบ หลังจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
  (2) ช่องทาง ATM หรือ  www.ktbnetbank.com รับทันที 3 สิทธิ์/รายการ โดยธนาคารจะดึงหมายเลข MTCN ของลูกค้ามาเข้าร่วมรับสิทธิ์ชิงโชคโดยอัตโนมัติ 
 • ธนาคารจะจัดพิมพ์ข้อมูลหรือตัวเลข MTCN 10 หลักของผู้ร่วมรายการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาจัดทำเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ และนำมาจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีในแต่ละเดือน รวม 4 ครั้ง ดังนี้
         ครั้งที่ 1  ทำรายการระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค. 60 จับรางวัลวันที่ 14 มิ.ย. 60
         ครั้งที่ 2  ทำรายการระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 60 จับรางวัลวันที่ 13 ก.ค. 60
         ครั้งที่ 3  ทำรายการระหว่างวันที่ 1 - 31 ก.ค. 60 จับรางวัลวันที่ 11 ส.ค. 60
         ครั้งที่ 4  ทำรายการระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค. 60 จับรางวัลวันที่ 13 ก.ย. 60
 • จับรางวัล ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตนนทบุรี 1 อาคารสาขารัตนาธิเบศร์ 314 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกะสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละเดือนผ่านทาง  www.ktb.co.th ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันจับรางวัล และจะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในการทำรายการ รับ-ส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ กรุงไทย เวสเทิร์น ยูเนี่ยน หากไม่สามารถติดต่อได้ใน 3 วันทำการ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 • ของรางวัล ได้แก่ สร้อยคอทองคำมูลค่า 25,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท และสร้อยคอทองคำมูลค่า 6,000 บาท เดือนละ 3 รางวัล รวม 12 รางวัล รวมมูลค่า 72,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 272,000 บาท 
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในการจับรางวัลของแต่ละครั้ง และไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนรางวัลหรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้ 
 • ชิ้นส่วนสลากในครั้งก่อนจะไม่ถูกนำมารวมในการจับรางวัลหาผู้โชคดีในครั้งถัดไป 
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเองได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชั้น 14 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด) หรือพาสปอร์ต (กรณีต่างชาติ) ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดรับรางวัลถือว่าสละสิทธิ์ 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองเพื่อทดแทน ในกรณีผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล รวมทั้งกรณีที่มีค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้แล้วทุกประการ 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายละเอียดของผู้ได้รับของรางวัล เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
 • พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย พนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และพนักงานบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
 • รายการชิงรางวัลได้รับอนุญาตจากที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ใบอนุญาตเล่มที่ 8/60 เลขที่ 19-22
 
 
เผยแพร่ 14 กันยายน 2560