เรื่องเด่น

พิมพ์

กรุงไทย พร้อมเพย์ (PromptPay) สำหรับนิติบุคคล


ช่วยลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนของนิติบุคคล ทำให้การดำเนินธุรกิจสะดวกมากยิ่งขึ้น

ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียน "พร้อมเพย์นิติบุคคล"  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยเลขที่ทะเบียนการค้า, เลขที่นิติบุคคล, เลขที่ผู้เสียภาษี หรือ เลขที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อเพิ่มความสะดวก และประหยัด ในการรับเงินและโอนเงิน ในภาคธุรกิจ และส่งเสริมการทำธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
กรุงไทย พร้อมเพย์ (PromptPay)
 
รายละเอียดและเงื่อนไข
ประเภทนิติบุคคลที่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์
 
• นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
       - เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ที่ได้จาก DBD : เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
 
• นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
       - เลขที่เอกสารสาคัญขึ้นอยู่กับหน่วยงานนิติบุคคลนั้นๆไปจดทะเบียน
       - นิติบุคคลต้องไปขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากร (13 หลัก)
       - หากนิติบุคคลนั้นยังไม่ได้ขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากรจะไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 
  1. ใบคำร้อง ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ รวมถึงคำยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  2. เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ประสงค์จะลงทะเบียน มีนิติบุคคลผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชี
  3. บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน (กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐพร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งฯ) และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ
  4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือนหรือเอกสารในจัดตั้งนิติบุคคลตามที่ธนาคารกำหนด
  5. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ทั้งนี้ ขึ้นกับนโยบายการอนุญาตให้มีผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนของธนาคาร

 

สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์นิติบุคคลได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา    (คลิก..เพื่อค้นหาจุดบริการธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTB Call Center โทร 02 111 1111