เรื่องเด่น

พิมพ์

การตรวจสอบรายการรับคืนเงินภาษีใน Statement ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)

       กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีสำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2559 ไว้แล้ว ด้วยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบบัญชีของท่าน (Account Statement) ดังนี้

  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  (Savings Account) Transaction Code ที่ปรากฎคือ  RDPSD
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) Transaction Code ที่ปรากฎคือ RDPDD


       กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) อำนวยความสะดวกในการโอนเงินและรับโอนเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสิทธิประโยชน์การคิดค่าธรรมเนียมที่ถูกลงอีกด้วย  

เอกสารสำหรับลงทะเบียน  :  

  1. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย    
  2. บัตรประจำตัวประชาชน  
  3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ช่องทางลงทะเบียน :              

  1. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย  
  2. KTB netbank  
  3. สาขาทั่วประเทศ