เรื่องเด่น

พิมพ์

KTB Call Center

ธนาคารจะใช้หมายเลข KTB Call Center 02-111-1111 เพียงหมายเลขเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

 

 

 

เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2558