• ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจส่งออก

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C

เมื่อผู้ขายติดต่อขายสินค้าให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit L/C) แล้ว ผู้ซื้อจะติดต่อกับธนาคารของตนเพื่อขอเปิด L/C สั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายผ่านธนา ...

ดูทั้งหมด

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านอินเทอร์เน็ต

เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ เปิด / แก้ไข L/C กับธนาคาร โดยสามารถทำรายการส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Internet จากบริษัทมายังธนาคาร เมื่อพนักงานธนาคารตรวจสอบความถูกต้องขอ ...

ดูทั้งหมด

บริการการโอน L/C

เป็นการให้บริการต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C กรณีที่ L/C ที่เปิดมาเป็น L/C ชนิดโอนได้(Transferable) และผู้ขายหรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C (ผู้รับประโยชน์คนที่ 1:First Beneficiary)ประสงค์ที่จะโ ...

ดูทั้งหมด

บริการยืนยัน

เป็นการให้บริการต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C ในกรณี L/C ที่เปิดมานั้นมีข้อความขอให้ธนาคารผู้แจ้งการเปิด L/C (Advising Bank) ยืนยันการชำระเงินตาม L/C (Add Confirmation) ฉบับดังกล่าว และลูกค้ ...

ดูทั้งหมด

บริการโอนสิทธิการชำระเงินตาม L/C

เป็นการให้บริหารต่อเนื่องจากบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C กรณีที่ L/C ที่เปิดมานั้นไม่ได้ระบุให้โอนได้ (Transferable) แต่ลูกค้าหรือผู้ส่งออก/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C สามารถที่จะโอนสิทธิ์การรับเงินตาม L/C ไ ...

ดูทั้งหมด

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C

เมื่อลูกค้า(ผู้ขาย/ผู้ส่งออก)ได้ส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อตามที่ผู้ซื้อได้ เปิด L/C สั่งซื้อเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องนำเอกสารต่างๆที่จัดทำขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C หรือที่เรียกว่า ตั๋วสินค้าออ ...

ดูทั้งหมด

บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตาม L/C แบบ Without Recourse

กรณีที่ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก/ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) ได้ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อตามที่ผู้ซื้อได้เปิด L/C ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Usance L/C) สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าได้จัดทำเอกส ...

ดูทั้งหมด

บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

ลักษณะบริการ กรณีที่ลูกค้า (ผู้ขาย/ผ้าส่งออก)มีวงเงิน เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะรับซื้อหรือซื้อลด(กรณีตั๋วฯ Term) ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก โดยจ่ายเงินค่าสินค้าให้ลูกค้าไปก่อ ...

ดูทั้งหมด

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

เป็นตั๋วสินค้าออกตาม L/C และตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก (Export Bills for Collection : B/C) ที่ธนาคารไม่ได้รับซื้อจากลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) แต่จะส่งไปเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อผ่านธนาคารในต่างประเทศ เมื่อธ ...

ดูทั้งหมด

บริการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ได้จากการส่งสินค้าออก

เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยให้ลูกค้าทราบรายได้ที่แน่นอน จากการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยธนาคารจะตกลงรับซื้อเงินตราต่างประเทศ ...

ดูทั้งหมด